UDP — User Datagram Protocol

Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü, OSI katmanlarından Taşıma (Transport) katmanında yer alan IP ‘nin bir parçasıdır. UDP genellikle video konferans odaklı uygulamaların kullanıcıya iletilmesinde büyük rol oynamaktadır. Gerçek zamanlı oluşumlar için sıkça kullanılan iyi bir seçenektir. Hızlı olması ve yeniden gönderme gecikmesi olmadığı için zamana duyarlı uygulamalarda (VoIP, online games, streaming) tercih edilmektedir.

UDP, datagram adı verilen mesajları göndermek için kullanılır. Bağlantısız (connectionless) bir protokoldür. Zaman odaklı çalışan uygulamalar için veri alış verişini TCP gibi garantili bir şekilde yapmamaktadır. Protokol hata kontrolünün ve düzeltmenin gerekli olmadığını varsaymaktadır.

UDP PAKETİ 🌈

Toplamda 8 bayt olan 4 alandan (source port, destination port, length, checksum) oluşmaktadır.

Source Port: 16 bittir. Veri gönderen cihazın bağlantı noktasını temsil etmektedir. Hedef (destination) bilgisayarın cevabı gerekmiyorsa bu alanı sıfır olarak ayarlayabiliriz.

🔹Destination Port: 16 bittir. Dataları alacak olan cihazın (hedef) portudur.

🔸UDP Length: 16 bittir. UDP length alanı için sınır, verileri iletmek için kullanılan IP protokolüyle belirlenir. Basit bir matematik işlemi ile tanımlamak daha akılda kalıcı olacaktır.

🔹UDP Checksum: Hata kontrolü için kullanılan alanı 16 bittir. Alıcı cihazın paket üst bilgisinin ve yükün bütünlüğünü doğrulamasını sağlar. IPv4 'te isteğe bağlıdır ancak IPv6 'da zorunlu kılınmıştır.

🔸Data: Üst katman bilgilerini içermektedir.

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store