OSI — Katmanlar ve Protokoller

OSI (Open Systems Interconnection), Açık Sistem Bağlantısı olarak tanımlayabiliriz. İki ayrı cihaz arasındaki iletişimin oluşmasını sağlamaktadır. OSI öncesinde yer alan bağlantı şekli ise var olan üretici firmanın sadece kendi donanımı ile sağlanıyordu. OSI ’nin oluşturulmasında temel etmenlerden biri ise ağ protokollerinin ve ağ mimarilerinin bir ağ bileşeni gibi (bir nevi farklı cihazlar arası iletişim) kullanılmak istenilmesidir. İşlemler, 7 ayrı katman üzerinde gerçekleşmektedir.

Aşağıda 7 ayrı katman ve bu katmanlara ait protokollerden bazıları listelenmiştir.

🔸Donanım — Fiziksel (Physical) Katmanı

▪Fiber Optik
▪ISDN
▪RS 232
▪DSL

🔹Veri (Data) Katmanı

▪Ethernet
▪Token Ring
▪Wi-Fi
▪CDP
▪FDDI

🔸Ağ (Network) Katmanı

▪IP
▪IPv4
▪ARP
▪RARP
▪IPv6
▪IPX
▪RIP
▪IGMP
▪ICMP

🔹Taşıma — Ulaşım (Transport) Katmanı

▪UDP
▪TCP

🔸Oturum (Session) Katmanı

▪ISO 8326
▪NFS
▪SMB
▪SQL
▪ZIP
▪PAP

🔹Sunum (Presentation) Katmanı

▪ISO 8822
▪ISO 8823
▪ISO 8824
▪JPEG
▪MIDI
▪MPEG

🔸Uygulama (Application) Katmanı

▪HTTP
▪HTTPS
▪SSL
▪SSH
▪FTP
▪SNMP
▪RTP
▪SMTP
▪DNS
▪POP3
▪DHCP

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store